Actor: Joseph Ashton, Dave Matthews, Renee Faia, Mac Davis, Kris Kristofferson